Rabu, 07 Maret 2012

Naskah Suluk

Naskah Suluk Cirebon (Muhamad Muhtar) (klik)
 
1.                     1          hergulo lan kenanga\ kembang kala kembang gadung\ pri
                                    tkancu lan kanigara\ # \ melanggi lan kacapiring\ kamu
                                    ning lawan tayuman\ tangguli gending jajare\ (tdk tbc:sbk)
                                    lawan tengguli wangwang\ habyore hingkang sekar\
                        5          hambune marebuk karum\ sajeroning wana pringga
                                    \ # \ pecuka munjuk hangancik\ hing pucuking kani
                                    gara\ merak hamarek ngarsane\ deruk handerak ing
                                    laban\ kuntul ngantal ing bantar\ hangudag wideng la
                                    n welut\ kungkang tumelung ing jurang\ # \ mangkana wu
                        10        s sing enjing\ sang pandita salat henggal\ saba
                                    dane salate\ nuliya lumaris henggal\
                                    hananjak ing ngasala\ hangancik pucuking gunung\ ha
                                    ngungang samudra laya\ # \ mega bang haturut kuning\ lang
                                    ngening mega sumirat\ kasorotan radityane\
15                palwane sami katingal\ kang sami lelayara

2.                     1          n\ tan liyan karsaning ngalun\ lampahipun
                                    hing kang palwa\ # \ pandita hiku samangkin\ kang
                                    (tdk tbc:sbk) nten pucuking ngarga\ hamaswas hiku la
                                    kune\ hing palwa hanang samudra\ tana liyaning
                        5          karsa\ karsane hiku yang ngagung\ munggu wong ha
                                    lul tarekat\ lir sarahaning jeladri\ la
                                    mpahing jisim punika\ sara hibarat jisime\
                                    jaladri hiku hupama\ yahiku purbaning yang\
                                    kang ngagung kang maha luhur, hajembar tanpa wange
                        10        nan\ # \ yeku sampurna ning jisim\ jisim kang
                                    habangsa wadhag\ yekti ning kono tikade\
                                    mapan ya dereng sampurna\ maksi sasar tikadnya\
                                    kahitung ya masi kupur\ jisime dereng sampurna
                                    \ # \ najan pambeke wus muncit\ mapan ya dereng
15                sampurna\ (i)selame pan maksi menta, kadar (i)sela

3.                     1          m ya selampra\ tekade maksi sasar\ hatawi ji
                                    dik lan kupur\ kapiran hing pahamira\ # \ sang pandi
                                    ta halumaris\ saking nging pucuking ngarga\ hala
                                    kon lukan lakune\ hembe halangen ning wana hang
                        5          rengga hing sa ningal\ mangkana sawusing rawu\ sang pa
                                    ndita hing patapan\ # \ pandita ngandika hangling\
                                    wong nganom dan sami wikan\ hingkang koca
                                    p hing ngarpane\ yogya sami ngaweruhana\ tajali
                                    hing kang papat\ kang dingin tajali hiku\ hing
                        10        ngran tajali hakmal\ # \ kapingdo kang den ha
                                    rani\ hiku tajali katan(m)\ pingtelu hiku
                                    harane\ jujuluk tajali wusta\ dene hing kang
                                    kaping pat\ yahiku kang sinebut\ hing nga
                                    ran tajali hasal\ # \ mangka tegesing taja
                        15        li hakmal iku rasullalla(h)\ tajali katam tege
                                     (klik pp)

4.                     1          se\ yeku pranabi sedaya\ dene tajali
                                    wusta\ hiya hiku tegesipun\ wali mu
                                    min para hislam\ # \ tuwin tegesing tajali\
                                    hasaliku sakulira\ kapir lan mun seka
5                    be\ lan sakehing sato kewan\ lan ka
be kang mojudat\ mangka tingal kita hiku\
                                    haja samar den waspada\ # \ kaweruhana den yakti\
                                    maring tajali kewala\ karna tajali tegese\
                                    hiya hiku kanyatahan\ hing pangeran kang mulya\
                        10        kabe kang gumelar hiku\ dadya tanda hana ning yang
                                    \ # \ kasebut hing tayun sani\ sakehe hing
                                    kang gumelar\ saking hilmu pinangkane\ yeku ma
                                    mluming pangeran\ haran hayan sabita\
                                    mangka nyata kehing mojudat\ yahiku tajali
                        15        ning yang\ # \ sawuse ngawruhi\ tajalli patang praka
                                      (yepeje)

5                      1          ra\ kang wus tinegesan kabe\ mangka den sami kang
                                    rasa\ surasa ning mashala\ tajali kang wus kase
                                    but\ hestu nyata hing pangeran\ # \ hingkang ha
                                    la hingkang becik\ hingkang hina hingkang mulya\ po
                                    nora nana bedane\ sakabe tajali ning yang\ ka
                                    kaya hupamakna\ lir wijil kang durung cukul\ wit
                                    pang godhong maksi tunggal\ # \ yen wis cuku
                                    l mangka dadi\ beda beda rupanira\ hana go
                                    dong hana huwo\ hana hepang hana kembang\ nanging tan ke
                                    na pisa\ kabe lawan huwitipun\ sabab de
ning hiku tunggal\ # \ kaya perlabine maning\ hu
pama ki dalang wayang\ harep nyatakaken hanane\
mangka hakarya hing wayang\ nyakra lumping palirang\
yen wis dadi wayang iku\ rupane habeda beda\ # \
                                    hana hala hana becik\ hanang hing apal ira\

Naskah lepasan (jim)
1.                     1          galan, gambiro hagambira, warak sajagir ha
                                    n jugur, pukang kinepung nging jurang. ki dang ngahapahu
                                    l muni, wancining bangun rahina, kerdawana pe
                                    pengngakka, tetengere parekanjang, srigunting la
                        5          n sikatan, manuk dawo lawan pungut,
                                    cukcak kalawan kangilang. deruk puter pada
                                    muni, perkutut ngungkung ing pilang, langkung rame suwa
                                    ......(lam)..........kuluruking sawung sisma, sakeng desa baris
                                    san, wastanipun panglipur, hungal wahangal lehang gaga
                        10        s driwa. Wahiku kakasi mami, kanggo panula
                                    king brata, hana sangingik wa(i)pure, holi saking
                                    kadanging wang, hingkang kaperna paman, hingkang pewa
                                    ringipun, dunya kerat sun tarima. Ko
                                    capa winiwus mali, hingkang wonten hing patapan,
15                sakatahing tanemane, mapan sedeng sami seka  (alif)

2.                     1          sarirane lesu lupa, dadya ngungun kelangan, dateng
                                    kang dinuking wudang, dada sajroning susena. mangume
                                    nga kacardaning, srikandi ngibing ing ngarsa, lir ra mapag pa
                                    semone, mangkana mulating surda, matung ganging ngawa
                        5          la, diddabang tumurut dadu, sumong soroting biska
                                    ra. Seksunyaraga samangkin, saweg hanje
                                    lak sabita, hamiharsa sakangahe, suwara
                                    ning parakewan, hing jroning wana pringga, gaja.......
                                    n ngenge sarta senuk, mardapati lan menjangan
                        10        . hasu hajag wan suriling, kancil nanjaking nga
                                    cala, babi sakebo gedene, sarpa wado
                                    n sarpa lanang, tenggalung sabalurungan, la
                                    ndak kapendaking ngayun, lutung ngelinting ingngar...
                                    . kengek pingak kasengukking, bangenge hambangang hi
15                ngarsa, sapi kapisa pedetta, weregul hatara (nas)


1.                     1          pering. Kampe sangeting kangnasun, .....
                                    hanon satepining margi, tanduran lagi mugung, wane
                                    sedeng ngrepat, kokohan munya suka
                                    rakagyat kawus, kawidang hapingidan, su
                                    .......................kehatining. raras suraning kitira
                                    .......................kawismayan hing mana mibuhi, harungu
                                    .......................klik....................................................................*** Informasi lebih lanjut tentang Naskah Cirebon hubungi 081 322 990 419 atau 081 911 312 907 (Mukhtar)