Selasa, 17 Desember 2013

Aji Jaya Sempurna

 Buku Aji Jaya Sempurna


Pemimpin tidak akan bisa memimpin secara baik dan benar sebelum ia mempersiapkan diri untuk memimpin dirinya. Mempin diri sendiri adalah bagian tersulit yang dialami oleh setiap para pemimpin dan oleh setiap orang. Ajaran-ajaran yang ada dalam piring keramik pusaka Keraton Kacirebonan ini merupakan salah satu jalan keluar untuk jadikan pedoman dan tuntunan bagi setiap orang, terutama para calon pemimpin.
Lepas dari kekurangan yang ada pada buku ini, karena tidak selengkap pelajaran tata negara yang sengaja disusun untuk menjadi bahan ajar dan mata kuliah pada sebuah perguruan tinggi, bukan berarti kelemahan yang mengakibatkan lemah secara keseluruhan. Karena ajaran kepemimpinan yang berlandaskan tauhid, keselamatan, cinta, kebahagiaan, ikhlas, adil, dan jujur adalah ajaran yang universal dan abadi yang tidak hilang hingga akhir zaman, dan karena yang dihasilkan dari tujuh laku Aji Jaya Sempurna (tauhid, keselamatan, cinta, kebahagiaan, ikhlas, adil, dan jujur) adalah kejayaan yang sempurna yang didapatkan dari dunia hingga akhirat.        
                                                                 
DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Siradjuddin, K.H., 40 Masalah Agama Jilid III, Cetakaan Kesebelas, di cetak oleh PT. Karya Nusantara – Bandung, dan diterbitkan oleh Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1985.
Ajaluni-al, Ismail bin Muhammad, Kasyf al-Khafā wa Muzīl al-Ilbās, Maktabah al-Ilm al-Hadits, bahasa Arab, 2 jilid, Damaskus, 1421 H.
Alāuddīn, Ali al-Mutaqqi Hisāmuddin al-Burhānpuri, Kanz al-‘Ummāl fi Sunan al-Aqwāl wa al-Af’al, bahasa Arab, hadis, 18 jilid, Yayasan al-Risalah, tt.
Asqalānī-al, Ahmad bin Ali bin Hajar, Lisān al-Mīzān, jilid VII, Maktabah al-Mathbū’ah al-islāmiyyah, Beirut, tt.
Bukhari-al, al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abul Hasan Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju’fi. Matan al-Bukhari Masykul (Shahih Bukhari), bahasa Arab. 4 jilid, 4 juz. Darul Kitab Al-Islami, Beirut, tanpa tahun.
Departemen Agama RI, al-Wajid, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Transliterasi Arab-Latin. Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an. PT. Karya Toha Putra, Semarang – Indonesia, Tanda Tashih tahun 1998.
Dimasyqī-al, Syihabuddin Abul Falah Abdul Hayyi bin Ahmad al-Hanbali, Syadzarāt al-Dzahāb fī Akhbāri Man Dzahab, jilid VII, Dār Ibn Katsīr, Beirut, tt.
Dimyātī-al, Sayid Abu Bakar Al-Maki ibnu Sayid Muhammad Syatha, Kifayatul Atqiya wa Minhajul Ashfiya, bahasa Arab. Maktabah Ahmad bin Sa’d bin Nabhan, Surabaya, Indonesia, tanpa tahun.
Ghazālī-al, al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, Ihyā Ulūmuddīn, bahasa Arab. 4 jilid, 4 juz. Darul Fikr, Beirut - Libanon. Cetakan ke tiga, tahun 1141 H – 1991 M.
_______ , Kitabul Arba’īn, bahasa Arab. Kurdistan, Cairo, 1343 H – 1924 M.
_______ , al-Kasyfu wat Tabyīn, bahasa Arab. Karya Toha Putra, Semarang, Indonesia, tanpa tahun.
_______ , Bidayātul Hidāyah, bahasa Arab. Karya Toha Putra, Semarang, Indonesia, tanpa tahun.
Haderanie, K.H., H.N., Ilmu Ketuhanan: Ma’rifat Musyāhadah Mukāsyafah Mahabbah 4 M, CV. Amin, Surabaya, tanpa tahun.
Harawi-al, al-Imam, al-Maūdlu’āt al-Shughra, bahasa Arab, tanpa penerbit, tanpa tahun.
Hasani-al, Ilmi Zādah Faidhullāh bin Musā bin Faidhullāh bin Muhammad al-Maqdisi, Fathur Rahmān lit thalibi ayātil Qur’ān, bahasa Arab. Darul Hikmah, Jakarta, tanpa tahun.
 ‘Iraqi-al, al-‘Alāmah Zainuddīn Abul Fadhal Abdurrahīm bin al-Husain, al-Mughni ‘an Hamalil Asfār fil Asfār fi Takhriji mā fil Ihyā minal Akhbār, bahasa Arab, 3 jilid, 3 juz. Darul Fikr, Beirut - Libanon. Cetakan ke tiga, tahun 1141 H – 1991 M.
Jurzāni-al, al-Syarief Ali bin Muhammad al-Jurzānī, Kitab al-Ta’rīfāt, bahasa Arab. Al-Harmain, Surabaya - Indonesia. Pemeriksaan teks pada 26 Syawal 1421 H – 21 Januari 2001 M oleh Ali Mustain bin Rasim al-Basyīr, Pati.
Khubawi-al, Usman bin Hasan bin Ahmad al-Syakir, Durratun Nāsihīn fil Wa’di wal Irsyād, bahasa Arab. Syirkah al-Ma’arif, Bandung, Indonesia, tanpa tahun.
Nawawi-al,  al-Imam Muhyiddīn Abu Zakariā Yahyā bin Syaraf, Al-Arba’in al-Nawawiyah, bahasa Arab – Indonesia, al-Ittihād al-Islāmī, Malaysia, tahun 1401 H – 1981 M.
________ , Riyādhus Shālihīn min Kalāmi Sayyidil Mursalīn, bahasa Arab, Darul Fikr - Beirut, Libanon, 1400 H – 1980 M. 
Muslim-al, al-Imam Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahīh Muslim, bahasa Arab, 2 jilid, 4 juz. Darul Fikr, Beirut – Libanon, 1412 H – 1992 M.
Sakhawi-al, al-Imam Syekh Abu Abdurrahmān Ishāmuddīn al-Shabithi, Jamī’ul Ahādisil Qudsiyyah, bahasa Arab, tanpa penerbit, tanpa tahun.
Suyūthi-al, Jalāluddīn Abdurrahmān, Jāmi’ al-Ahādīts: al-Jāmi’ al-Shaghīr wa Zawāidihī wa al-Jāmi’ al-Kabīr, 21 jilid, bahasa Arab, Dār al-Fikr, Beirut, Libanon, tanpa tahun.
________ , al-Yawāqīt wa al-Jawāhir fi al-Bayāni ‘Aqāidi al-Akābir, wa bi asfalihī al-Kibrīt al-Akhmar fi Bayān ‘Ulūmi al-Syekh al-Akbar Muhyiddīn bin al-‘Arābi, 2 juz, 1 jilid, bahasa Arab, Beirut, Libanon, tanpa tahun.
Syarkawi-al, al-Muhaqqiq Syekhul Islam al-Syekh Abdullāh bin Hujāzi al-Khalwati. Taqyidatun Lathifah ‘Alal Hikām, bahasa Arab. Darul Ihyail Kutūbil Arabiyah, Indonesia, tanpa tahun.
Sya’rāni-al, al-Qutūb al-Rabbānī Sayyidī Abdul Wahhāb. Tanbihul Mughtarīn, bahasa Arab. Karya Toha Putra, Semarang, Indonesia, tanpa tahun.
Syadzali-al, al-Qutūb al-Rabbānī Abul Fadhal Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahīm bin Athāillāh al-Sukandāri Al-Makkī, Tājul Arūs fi Tahdzibin Nufūs, bahasa Arab, al-Harmain, Surabaya, Indonesia, tanpa tahun.
Turmudzi-al, al-Imām al-Hāfidh Abu Isā Muhammad bin Isā bin Surah, Sunan al-Turmudzi wa Huwa al-Jami’ush Shahīh, bahasa Arab, 5 jilid, 5 juz, Maktabah Dakhlan, Indonesia, tanpa tahun.
Qusairi-al, al-Imam al-‘Alim al-‘Alāmah al-Ustadzusyekh Zainul Islām al-Jāmi’ bainas Syarī’ah wal Haqīqah Abdul Karīm bin Hawāzan bin Abdul Mālik bin Thalhah bin Muhammad, al-Risalah al-Qusyairiyah fi Ilmi al-Tasawwuf, bahasa Arab. Pondok Pesantren As-Salafi, Petuk, tanpa tahun.


*** Informasi lebih lanjut hubungi 081 322 990 419 atau 081 911 312 907 (Mukhtar)

Tidak ada komentar: